FAQs Complain Problems

News & Events

News and Events

वडा नं. ९ को राहत वितरण को दावी विरोधका लागि ३ दिने सूचना-मिति:२०७९।०३।०५

प्रथम नगरसभामा उपस्थित सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।०३।०२

चालु आ.ब. २०७८।७९ को भुक्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।०३।०५

सामुदायिक विद्यालयहरुले विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।०२।२३

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारेको सूचना-मितिः२०७९।०२।२२

नगर प्रमुख श्री बिनोद प्रसाद साहज्यूको अध्यक्षतामा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको बैठक-मिति:२०७९।०२।२०

कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना - मितिः २०७९।०२।१६

प्रधानाध्यापक बैठक सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।०२।१३

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति संसोधन गरिएको सूचना-मितिः२०७९।०२।११

नगर प्रमुख श्री बिनोद प्रसाद साहज्यूको अध्यक्षतामा कर्मचारी बैठक-मिति:२०७९।०२।०९

कर्मचारी बैठकमा नगर प्रमुख ज्यूबाट सबै शाखा प्रमुख ज्यूहरुबाट भए गरेका कामको प्रगति तथा कमि कमजोरीहरु बुँझी कर्मचारीहरुलाई सल्लाह तथा निर्देशन दिनुभयो।

Pages