FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

भवनहरुको नियमित/अभिलेखिकरण सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।११।०७

बाख्राको साना ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।११।१०

साझेदारीमा पशुपंक्षी प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी पुनः प्रकाशित सूचना-मितिः२०७७।११।१०

अगामी आ.ब. ०७८/०७९ का लागि बेरोजगार व्यक्ति सुचिकरण सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।११।०२

श्री वडा समितिको कार्यालय सबै,

कलैया उपमहानगरपालिका, बारा ।