FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

गुनासो सुनुवाई अधिकारी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७९।११।१९

गुनसाो सुनुवाई अधिकारीको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।११।१६

करारमा गुनासो सुनुवाई अधिकारी पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।११।०८

करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।११।०३

सुरक्षित आप्रावासन (SaMi) कार्यक्रमको Request for proposal (RFP) मा संसोधन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।११।०२

कृषि सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७९।१०।२२

कृषि सहजकर्ताको कम्प्युटर सिप परिक्षण नतिजा-मिति:२०७९।१०।२१

सेवा करार लिने सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७९।१०।१९

कार्यक्रम सञ्चालनको प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७९।१०।१९

अन्तरवार्ता र कम्प्युटर सिप परिक्षण मिति संसोधन सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७९।१०।१५

Pages