FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

५०% अनुदानमा बिउ वितरण कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।११।०२

सुरक्षित आप्रावासन (SaMi) कार्यक्रमको Request for proposal (RFP) मा संसोधन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।११।०२

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।१०।२४

कृषि सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७९।१०।२२

आ.ब. २०७८।०७९ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा हेर्न तलको लिङ्क क्लिक गर्नु होला

https://lisa.mofaga.gov.np/details/local/20708

कृषि सहजकर्ताको कम्प्युटर सिप परिक्षण नतिजा-मिति:२०७९।१०।२१

सेवा करार लिने सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७९।१०।१९

कार्यक्रम सञ्चालनको प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७९।१०।१९

35 Days Notice for claim -Date:2079-10-17

आ.ब. २०७८।०७९ को स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) को नतिजा

आ.ब. २०७८।०७९ को स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) को नतिजा हेर्न तलको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस

https://fra.mofaga.gov.np/details?gnid=20708

Pages